slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 3

З’їзд

З’ЇЗД ПРОФСПІЛКИ

Вищим виборним органом Профспілки є з’їзд, який скликається Центральним комітетом Профспілки один раз на п’ять років. Про скликання й порядок денний з’їзду оголошується не пізніш як за два місяці до його відкриття.
Норма представництва та порядок і терміни виборів делегатів на з’їзд визначаються Центральним комітетом Профспілки. Голова Центрального комітету Профспілки та його заступники є делегатами з’їзду за посадами.
Позачерговий з’їзд Профспілки скликається Центральним комітетом Профспілки за його ініціативою або на вимогу не менш як третини первинних (територіальних) організацій Профспілки за рішенням їх виборних органів.
Рішення Центрального комітету Профспілки про скликання й порядок денний позачергового з’їзду оголошується не пізніш як за місяць до його відкриття.

З’їзд Профспілки:
-заслуховує повідомлення Мандатної комісії, приймає відповідні рішення;
-затверджує порядок денний регламент з’їзду;
-затверджує Статут і Програму діяльності Профспілки, вносить зміни, доповнення до них;
- визначає структуру Профспілки;
-заслуховує звіти про діяльність Центрального комітету і Ревізійної комісії Профспілки, дає оцінку їхній діяльності;
-визначає чергові завдання, стратегію і тактику дій Профспілки з питань захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів Профспілки;
-приймає постанови, резолюції, заяви, звернення з питань трудових, соціально-економічних відносин, проблем профспілкового руху та дій органів державної влади, органів місцевого самоврядування, роботодавців, їх організацій та об’єднань;
-формує Центральний комітет Профспілки шляхом виборів або підтвердженням повноважень членів Центрального комітету, делегованих до його складу територіальними організаціями Профспілки;
-обирає та звільняє з посади Голову Профспілки та заступників Голови Профспілки. Обрані з’їздом Голова Профспілки та заступники Голови Профспілки входять до складу Центрального комітету та його Президії за посадами.
Голова Профспілки за посадою є Головою Центрального комітету, а заступники Голови Профспілки – заступниками голови Центрального комітету Профспілки.
-затверджує Положення про Контрольно-ревізійну, Статутну, Мандатну комісії, обирає їх персональний склад, делегатів на з’їзд профспілок України та форуми міжнародних організацій;
-делегує представників Профспілки в українські міжспілкові органи (по необхідності, із заміною делегованих за рішенням Центрального комітету);
-визначає повноваження виборних органів щодо розпоряджання майном Профспілки та закріплює їх в Статуті, вирішує питання про використання коштів і майна Профспілки при її реорганізації (ліквідації);
-приймає рішення про перейменування, реорганізацію Профспілки, її об’єднання з іншими профспілками або ліквідацію;
-приймає рішення з приводу звернень, апеляцій організацій Профспілки до з’їзду;
-розглядає інші питання статутної діяльності Профспілки.

З’їзд може делегувати окремі свої повноваження Центральному комітетові Профспілки.