slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 3

Центральний комітет Укрелектропрофспілки

У період між з’їздами вищим виборним органом Профспілки є Центральний комітет Профспілки, який формується з’їздом і здійснює заходи щодо реалізації стратегічних завдань і тактики Профспілки, виконання Статуту, рішень з’їзду, вирішує інші питання, які не належать до компетенції з’їзду.
Пленарні засідання Центрального комітету Профспілки проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на рік, які скликаються Президією ЦК Профспілки або на вимогу не менш як третини територіальних профорганізацій, згідно з рішеннями їхніх виборних органів.
Центральний комітет Профспілки створюється за принципом прямого делегування по два представники від кожної територіальної профорганізації, незалежно від кількості членів Профспілки, та, додатково, по одному представнику від кожних п’ятнадцяти тисяч членів Профспілки. Порядок обрання чи делегування представників до складу Центрального комітету визначають територіальні профорганізації самостійно.
Термін повноважень Центрального комітету Профспілки – п’ять років.

Центральний комітет Профспілки:
-здійснює керівництво Профспілкою в період між з’їздами;
-визначає позицію, тактику дій Профспілки, її організацій щодо захисту трудових і соціально-економічних прав і інтересів членів Профспілки на поточний період;
-організовує діяльність на виконання статутних положень, Програми діяльності Профспілки та рішень з’їзду, контролює їх виконання, координує діяльність Профспілки в державних, господарських і громадських органах, а також на міжнародному та міжспілковому рівнях;
-приймає рішення про скликання з’їзду Профспілки, затверджує дату його проведення, проект порядку денного, попередньо розглядає документи, які виносяться на розгляд з’їзду;
-звітує про свою діяльність перед з’їздом;
-у період між з’їздами вносить зміни до Статуту Профспілки для приведення його у відповідність із законодавством;
-приймає рішення про утворення постійних і тимчасових комісій, затверджує положення про них, формує персональний склад;
-затверджує Регламент Центрального комітету;
-заслуховує інформації керівників організацій Профспілки про виконання ними рішень виборних органів Профспілки;
-обирає Президію із членів Центрального комітету чисельністю, встановленою на своєму засіданні;
-заслуховує інформації про роботу Президії та комісій Центрального комітету, звіти Голови Профспілки;
-укладає на засадах соціального партнерства галузеві та інші угоди з відповідними органами виконавчої влади з метою регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин, захисту прав і інтересів членів Профспілки та здійснює контроль за їх виконанням;
-організує поточну діяльність Профспілки, координує роботу первинних, об’єднаних, територіальних організацій Профспілки, профспілкових представників;
-в період між з’їздами звільняє з посад, з підстав і в порядку, передбаченому законодавством, і обирає Голову Профспілки, заступників Голови Профспілки, проводить відкликання і вибори представників Профспілки у виборних органах об’єднань профспілок, членом яких є Профспілка ;
-розглядає питання про входження Профспілки до всеукраїнських та міжнародних профспілкових об’єднань або укладення з профспілками та профоб’єднаннями договорів (угод);
-встановлює додаткові соціальні гарантії членам виборних органів та профспілковим працівникам;
-визначає Статус члена Центрального комітету Профспілки;
-приймає заяви і звернення до відповідних органів державної влади та органів місцевого самоврядування, домагається реалізації висунутих вимог і пропозицій;
-приймає рішення про створення фондів;
-скасовує прийняті Президією чи Головою Профспілки рішення, які не відповідають законодавству, Статуту Профспілки та рішенням її виборних органів;
-визначає основні принципи й порядок управління майном Профспілки та його використання, затверджує відповідні положення;
-приймає рішення про створення, ліквідацію, реорганізацію підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, інших підприємницьких структур, реалізацію корпоративних прав Профспілки, створення кредитних спілок відповідно до законодавства України;
-приймає рішення щодо колективних дій організацій Профспілки на захист прав та інтересів членів Профспілки, організовує проведення відповідних заходів, ініціює виникнення колективного трудового спору (конфлікту) у випадках, передбачених законодавством;
-надає первинним, об’єднаним, територіальним організаціям Профспілки методичну, правову та іншу допомогу;
-організовує навчання профспілкових кадрів та активу;
-затверджує символіку Профспілки;
-встановлює відзнаки, нагороди, почесні звання Профспілки, затверджує положення про них, засновує засоби масової інформації Профспілки;
-здійснює інші повноваження за рішеннями з’їзду.

  1. Центральний комітет Профспілки може делегувати окремі свої повноваження Президії, Голові Профспілки, крім повноважень, делегованих йому з’їздом.
  2. Для виконання своїх статутних завдань Центральний комітет утворює постійні та тимчасові комісії, Президію, а також виконавчий апарат.