slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 3

ПРЕЗИДІЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМІТЕТУ ПРОФСПІЛКИ

У період між пленарними засіданнями Центрального комітету Профспілки поточну роботу проводить Президія, яка формується Центральним комітетом Профспілки з його членів і є підзвітною і підконтрольною Центральному комітетові.
Засідання Президії Центрального комітету проводяться по мірі необхідності, але не рідше одного разу на квартал за рішенням Голови Профспілки або на вимогу не менш як однієї третини членів Президії.
Президія Центрального комітету Профспілки:
-організовує діяльність Профспілки в період між засіданнями Центрального комітету, координує роботу організацій Профспілки, спрямовану на виконання Статуту та програми діяльності Профспілки, рішень з’їзду, Центрального комітету Профспілки;
-скликає пленарні засідання Центрального комітету Профспілки, вносить пропозиції щодо дати його проведення і порядку денного;
-вносить пропозиції для розгляду Центральним комітетом, з’їздом Профспілки;
-визначає основні положення та порядок укладення галузевих угод, інших угод і договорів, дає доручення щодо їх підписання та заслуховує інформацію про їх виконання;
-щорічно розглядає та затверджує кошторис Центрального комітету Профспілки по профбюджету та його виконання, структуру і штатний розклад виконавчого апарату Центрального комітету Профспілки;
-приймає рішення про призначення Профспілкового представника Центрального комітету Профспілки;
-проводить експертизу проектів законодавчих та нормативних документів, готує пропозиції стосовно внесення змін і доповнень до діючих документів. На рівні міністерств, об’єднань роботодавців та інших господарських структур, незалежно від форм власності та господарювання, розглядає соціально-економічні та правові питання, спрямовані на захист трудових і соціально-економічних прав та інтересів членів Профспілки;
-розпоряджається коштами Профспілки відповідно до затвердженого кошторису;
-приймає рішення про прийом профорганізацій у Профспілку;
-приймає рішення про проведення масових акцій протесту, в тому числі про проведення страйку, зборів, мітингів, демонстрацій, пікетування та інших колективних дій відповідно до законодавства;
-затверджує представників Профспілки в комісіях, інших робочих органах, які утворюються відповідно до законодавства та за домовленістю сторін;
-організовує і проводить підготовку, підвищення кваліфікації профспілкових кадрів та активу;
-встановлює Типові штатні розклади виконавчих апаратів керівних органів територіальної, об’єднаної та первинної організацій Профспілки;
-призначає і звільняє керівників підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, фондів, друкованих органів, заснованих Профспілкою, затверджує умови контракту з ними;
-визначає критерії оплати праці профспілкових працівників всіх виборних профорганів;
-контролює своєчасність і повноту надходження відрахувань від членських внесків до Профспілки;
-затверджує інструкції та положення з питань внутрішньоспілкової роботи;
-скасовує розпорядження Голови Профспілки, рішення виборних органів нижчих за рівнем організацій Профспілки, які не відповідають законодавству, Статуту Профспілки;

-звертається з клопотанням щодо нагородження державними, профспілковими нагородами членів Профспілки, присвоєння їм почесних звань, удостоєння відзнак міжнародних профоб’єднань;
-приймає рішення про нагородження нагородами Профспілки членів Профспілки;
-затверджує зразки печаток, штампів, бланків Профспілки;
-організовує облік організацій Профспілки;
-приймає звернення і заяви до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, домагається реалізації висунутих вимог і пропозицій;
-виконує інші функції, необхідні для забезпечення діяльності Профспілки, якщо вони не є виключною компетенцією з’їзду або Центрального комітету.