slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 3

Статутна комісія

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова ІV з’їзду „Укрелектропрофспілки’
від 7 грудня 2005 року №ІV -5

ПОЛОЖЕННЯ
про Статутну комісію Профспілки працівників енергетики та електротехнічної промисловості України
(“Укрелектропрофспілки’)

    1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.Статутна комісія (далі - Комісія) є постійно діючим органом Профспілки працівників енергетики та електротехнічної промисловості України (“Укрелектропрофспілки’) і обирається на з’їзді Профспілки на строк повноважень Центрального комітету Профспілки. Кількісний склад Комісії визначається з’їздом.

1.2.Статутна комісія у своїй діяльності керується Статутом Профспілки і даним Положенням.

2. ПОВНОВАЖЕННЯ

2.1.Статутна комісія:
2.1.1.у період між з’їздами вивчає і узагальнює пропозиції, зміни та доповнення до Статуту Профспілки і передає їх на розгляд (затвердження) з’їзду, Центральному комітетові Профспілки;
2.1.2.розглядає листи, заяви і суперечливі питання, що виникають через різні тлумачення Статуту Профспілки, дає на них роз’яснення, виносить з цього приводу відповідні рішення;
2.1.3.здійснює нагляд за виконанням Статуту Профспілки профорганізаціями всіх рівнів та їх виборними органами, членами Профспілки;
2.1.4.бере участь у підготовці рішень Президії Центрального комітету, Центрального комітету та з’їзду Профспілки з питань внесення змін та доповнень до Статуту Профспілки;
2.1.5.розглядає відповідність вимогам Статуту Профспілки рішення, які прийняті Президією Центрального комітету Профспілки, територіальними та первинними профорганами.
2.2.Статутна комісія має право залучати до своєї роботи профспілкових працівників і фахівців, робити запити та отримувати від організаційних ланок Профспілки необхідні для роботи інформаційні та довідкові матеріали.
2.3.За активну роботу члени Комісії у встановленому порядку можуть заохочуватися Центральним комітетом Профспілки.

3. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ

3.1.Комісія обирає голову та його заступника. Голова Комісії бере участь у роботі з’їзду, засідань Центрального комітету та Президії Центрального комітету Профспілки.
3.2.Засідання Комісії проводяться по мірі необхідності і вважаються правомочним при наявності більше половини її членів. Рішення Комісії приймається більшістю голосів присутніх на засіданні при наявності кворуму.
3.3.Про свою роботу Комісія звітує з’їзду та Центральному комітетові Профспілки.
3.4.Заміна членів Комісії в період між з’їздами проводиться рішенням Центрального комітету Профспілки за поданням профорганізацій, які їх делегували.
3.5.Витрати, пов’язані з забезпеченням діяльності Комісії, проводяться за рахунок кошторису Центрального комітету Профспілки.