slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 3

Контрольно-ревізійна комісія

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова ІV з’їзду ’Укрелектропрофспілки’
від 7 грудня 2005 року №ІV-4

  П О Л О Ж Е Н Н Я

про Контрольно-ревізійні комісії Профспілки працівників енергетики та електротехнічної промисловості України (‘УКРЕЛЕКТРОПРОФСПІЛКИ’)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.Контрольно-ревізійні комісії (далі – Комісії) Профспілки працівників енергетики та електротехнічної промисловості України (‘Укрелектропрофспілки’) (далі – Профспілка) – самостійні органи, які обираються на з’їзді Профспілки (конференції, зборах організації Профспілки) на той же термін і в тому ж порядку, що і відповідні виборні органи.
1.2.Кількісний і персональний склад Комісій встановлюється з’їздом Профспілки (конференцією, зборами організації Профспілки) за пропозиціями профспілкових організацій.
До складу Комісій не може бути обраний член Центрального комітету (далі -ЦК) Профспілки, відповідного виборного органу організації Профспілки.
1.3.Голови Комісій обираються на з’їзді Профспілки, конференції, зборах організації Профспілки. Заступники голів та секретарі Комісій обираються на першому засіданні Комісій відкритим голосуванням.
1.4.Комісії звітують про свою діяльність на з’їзді Профспілки, конференції, зборах організації Профспілки, а також не рідше одного разу на рік інформують відповідні виборні профспілкові органи про свою роботу.
1.5.Комісії у своїй діяльності керуються Статутом Профспілки та цим Положенням.

2. ЗМІСТ РОБОТИ КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗІЙНИХ КОМІСІЙ ПРОФСПІЛКИ

2.1.Комісії Профспілки усіх рівнів відповідно до Статуту Профспілки та даного Положення:
2.1.1.проводять документальні ревізії і перевірки виконання профспілкового бюджету, статутної та фінансово-господарської діяльності відповідних профорганів;

2.1.2.здійснюють контроль за повним і своєчасним надходженням членських профспілкових внесків, інших надходжень, передбачених бюджетом;
2.1.3.контролюють правильність зберігання грошових і матеріальних цінностей, законність та доцільність витрачання профспілкових коштів, дотриманням фінансової та штатної дисципліни;
2.1.4.перевіряють достовірність бухгалтерського обліку коштів, фінансової і статистичної звітності;
2.1.5.здійснюють контроль за виконанням статутних положень, рішень з’їздів, постанов ЦК (Президії ЦК) Профспілки та відповідних виборних органів;
2.1.6.перевіряють ведення діловодства, розгляд листів, скарг і заяв членів Профспілки;
2.2..Комісія Профспілки надає методичну і практичну допомогу Комісіям територіальних профспілкових організацй, та, спільно з ЦК Профспілки, проводить навчання голів цих Комісій.
2.3.За рішенням президії (ради) відповідного профоргану Комісії проводять ревізії роботи нищестоящих профспілкових організацій.

3. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗІЙНИХ КОМІСІЙ ПРОФСПІЛКИ

3.1.Комісії мають право:
3.1.1.одержувати при проведенні ревізії та перевірок оригінали бухгалтерських, фінансових та інших необхідних документів;
3.1.2.перевіряти у матеріально-відповідальних осіб фактичну наявність коштів і матеріальних цінностей та забезпечення їх зберігання;
3.1.3.одержувати в фінансових установах дані про наявність коштів на поточних рахунках органів Профспілки, їх підприємств і організацій (що ревізуються), пояснення працівників щодо виявлених фактів фінансових порушень;
3.1.4.залучати до проведення ревізій та перевірок профспілковий актив, працівників профспілкових органів, а в необхідних випадках - кваліфікованих спеціалістів;
3.1.5.брати участь у засіданнях відповідних виборних профспілкових органів з правом дорадчого голосу.
3.2.Комісії зобов’язані:
3.2.1.регулярно і якісно проводити ревізії та перевірки, розробляти і вносити пропозиції щодо усунення виявлених порушень і недоліків, контролювати хід їх виконання;
3.2.2.при виявленні фактів розкрадання коштів, матеріальних цінностей та інших зловживань інформувати відповідний виборний профорган Профспілки, а матеріали ревізії передавати слідчим органам для притягнення винних до відповідальності;
3.2.3.надавати профоргану, який ревізується, пропозиції щодо поліпшення фінансово-господарської діяльності, усунення виявлених під час ревізії недоліків та фінансової дисципліни, встановлювати терміни для їх виконання;
3.2.4.здійснювати контроль за усуненням виявлених недоліків та виконанням пропозицій;
3.2.5.інформувати відповідні профоргани про результати своїх перевірок.
3.3.Акти і матеріали перевірок і ревізій доводяться до відома профоргану, який ревізується. Пропозиції Комісії про усунення недоліків є обов’язковими для профоргану, що ревізується, і який у місячний термін зобов’язаний розглянути матеріали ревізій та перевірок і про прийняті рішення та вжиті заходи інформувати Комісію.
3.4.У випадку відмовлення у наданні документів Комісії або інших дій з боку працівників профорганів, які ревізуються, Комісія має право вимагати від вищого за рівнем профоргану притягнення до суворої відповідальності осіб, які перешкоджають проведенню ревізії.
3.5.Профспілкові органи не можуть виносити рішення про відміну пропозицій Комісії. Можливі супречності, що виникають між Комісією Профспілки (організації Профспілки) та профорганом, який ревізується, розглядаються на засіданні вищого за рівнем профоргану.

4. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ

4.1.Комісія Профспілки (організації Профспілки) працює згідно з планом, затвердженим на її засіданні, в якому передбачаються періодичність засідань, терміни і порядок проведення ревізій та перевірок, виконання пропозицій за підсумками раніше проведених ревізій і перевірок.
4.2.Позапланові засідання Комісії проводяться у разі необхідності.
4.3.Засідання Комісії вважається правомірним, якщо в його роботі беруть участь більше половини членів Комісії. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більш як половина членів Комісії, присутніх на засіданні при наявності кворуму. Як виключення, можливий розгляд окремих питань шляхом опитування членів Комісії.
4.4.Засідання Комісії офомляються протоколами.
4.5.Документальні ревізії Комісія проводить щорічно згідно з планом, який складається на рік.
Є обов’зковим проведення документальної ревізії безпосередньо перед проведенням з’їзду Профспілки, звітно-виборних конференцій, зборів.
4.6.Перевірка (ревізія) нищих за рівнем профорганів проводиться за участю членів Комісії відповідної профспілкової організації.
4.7.За підсумками перевірки (ревізії) Комісія складає акт, у якому повинно бути:
4.7.1.загальні відомості по організацію;
4.7.2.ведення касових та банківських операцій;
4.7.3.про виконання профспілкового бюджету;
4.7.4.про надходження та відрахування профвнесків;
4.7.5.про штатний розклад та заробітну плату штатних працівників;
4.7.6.про товарно-матеріальні цінності;
4.7.7.про ведення протокольного господарства;
4.7.8.про розгляд листів, заяв трудящих;
4.7.9.висновки та пропозиції Комісії.
4.8.Акт ревізії (перевірки) підписується головою Комісії та її членами, які проводили ревізію (перевірку), а також керівником та головним бухгалтером профоргану, що ревізувався.
4.9.Матеріали ревізії по територіальних профорганах, які ревізувалися, Комісія надсилає до ЦК Профспілки до відома, вивчення та узагальнення.
4.10.Витрати, що пов’язані з забезпеченням діяльності Комісії, проводяться за рахунок коштів бюджету відповідного профоргану;
4.11.Організаційне забезпечення роботи Комісії покладається на керівника профоргану, який ревізується.
4.12.Комісія проводить свою роботу на громадських засадах.
4.13.На період проведення ревізій і перевірок члени Комісії тимчасово звільняються від виконання своїх службових обов’язків із збереженням середньої заробітної плати;
4.14.За активну роботу і високу якість ревізій і перевірок члени Комісії в установленому порядку можуть заохочуватись відповідним профорганом.

5.ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ЧЛЕНА КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ

5.1.Повноваження члена Комісії Профспілки (організації Профспілки) припиняються достроково в наступних випадках:
5.1.1.припинення членства в Профспілці;
5.1.2.подання письмової заяви про складання своїх повноважень;
5.1.3.При обранні членом відповідного виборного органу.
5.2.Рішення про припинення повноважень члена Комісії у вказаних вище випадках оформляється рішенням Комісії, яким визначається дата припинення повноважень.