slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 3

Мандатна комісія

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова ІV з’їзду „Укрелектропрофспілки”
від 7 грудня 2005 року №ІV-6

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Мандатну комісію Профспілки працівників енергетики та електротехнічної промисловості України
(“Укрелектропрофспілки”)

 

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.Мандатна комісія (далі - Комісія) є постійно діючим органом Профспілки працівників енергетики та електротехнічної промисловості України (“Укрелектропрофспілки”) і обирається на з”їзді Профспілки на строк повноважень Центрального комітету Профспілки. Кількісний склад Комісії визначається з”їздом.
1.2. Мандатна комісія у своїй діяльності керується Статутом Профспілки і даним Положенням.

2. ПОВНОВАЖЕННЯ

2.1. Мандатна комісія:
2.1.1.перевіряє повноваження делегатів з”їзду, а також повноваження кандидатів до складу Центрального комітету, доповідає про це з”їзду та вносить пропозиції про визнання (невизнання) їх повноважень;
2.1.2.перевіряє факти порушень статутних положень про обрання делегатів на з”їзд, порядок делегування (відкликання) представників до Центрального комітету, розглядає взаємні претензії організаційних ланок Профспілки, готує пропозиції і виносить їх для розгляду на з”їзді, засіданнях Центрального комітету;
2.1.3.розглядає листи, скарги, заяви, що стосуються делегатів з”їзду та членів Центрального комітету;
2.1.4.розглядає питання вступу та виходу зі складу Профспілки профспілкових організацій;
2.1.5. розглядає питання саморозпуску та ліквідації профспілкових організацій.
2.2.Комісія має право отримувати від організаційних ланок Профспілки необхідні для роботи інформаційні та довідкові матеріали, залучати до своєї роботи профспілкових працівників та фахівців.
2.3.За активну роботу члени Комісії можуть заохочуватися Центральним комітетом Профспілки.

3. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ

3.1.Комісія обирає голову та його заступника. Голова Комісії має право брати участь у роботі з”їзду, засідань Центрального комітету та Президії Центрального комітету Профспілки.
3.2.Засідання Комісії проводяться по мірі необхідності і вважаються правомочним при наявності більше половини її членів. Рішення Комісії приймається більшістю голосів присутніх за наявності кворуму.
3.3.Про свою роботу Комісія звітує з”їзду та Центральному комітетові Профспілки.
3.4.Заміна членів Комісії в період між з”їздами проводиться рішенням Центрального комітету Профспілки.
3.5.Витрати, пов”язані з забезпеченням діяльності Комісії, проводяться за рахунок кошторису Центрального комітету Профспілки.