slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 3

Комісії Укрелектропрофспілки

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Центрального комітету
„Укрелектропрофспілки”
від 15.02.2006р. №К-1-5

П О Л О Ж Е Н Н Я
п р о п о с т і й н і к о м і с і ї
Центрального комітету
Профспілки працівників енергетики та електротехнічної промисловості України
(„УКРЕЛЕКТРОПРОФСПІЛКИ”)

1.Загальні положення

1.Постійні комісії Центрального комітету Профспілки працівників енергетики та електротехнічної промисловості України ( далі - ЦК Профспілки) створюються Центральним комітетом відповідно до п. 7.9.7. Статуту Профспілки з метою залучення членів ЦК Профспілки до більш активної участі в реалізації програмних і статутних завдань Профспілки; для вивчення, попереднього розгляду та підготовки питань, які належать до відання ЦК Профспілки.
2.Постійні комісії обираються Центральним комітетом з числа його членів та працівників виконавчого апарату ЦК Профспілки у складі голови, заступника голови та членів комісії. Всі інші питання структури комісії вирішуються самою комісією.
3.Пропозиції щодо переліку постійних комісій, їх персонального складу та керівників вносяться на розгляд Центрального комітету Президією ЦК Профспілки.
4.Постійні комісії у своїй діяльності керуються законодавством України, Статутом, Програмою діяльності Профспілки, рішеннями з’їздів Профспілки, Регламентом Центрального комітету, його постановами, цим Положенням.
5.Постійні комісії підзвітні і підконтрольні Центральному комітетові Профспілки.
6.У своїй роботі постійні комісії взаємодіють між собою, з Контрольно-ревізійною, Статутною та Мандатною комісіями.
7.Постійні комісії формуються Центральним комітетом на період його повноважень і набувають своїх повноважень з дня затвердження складу комісій та Положення про них.

2.Повноваження постійних комісій

8.Постійні комісії за дорученням ЦК Профспілки або за власною ініціативою попередньо розглядають документи і матеріали, що вносяться на розгляд Центрального комітету, розробляють проекти постанов ЦК Профспілки та готують висновки до цих документів і матеріалів за такими напрямами роботи:

  • Комісія з питань організаційної роботи –

організаційне зміцнення Профспілки, її організаційних ланок, посилення мотивації профспілкового членства;

  • зміни та доповнення до Статуту і Програми діяльності Профспілки, розробка проектів нормативних документів з питань організаційно-статутної діяльності Профспілки;
  • аналіз стану реалізації Програми діяльності Профспілки та виконання вимог Статуту Профспілки;

- аналіз забезпечення реалізації положень Закону України „Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”, розробка відповідних методичних рекомендацій територіальним та первинним організаціям Профспілки;
- практика формування структури Профспілки, підготовка рекомендацій щодо її вдосконалення;
- організаційне забезпечення роботи з кадрами Профспілки, вдосконалення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації профспілкових кадрів і активу;
- розробка символіки, встановлення відзнак Профспілки, підготовка проектів положень про них та пропозицій щодо змін і доповнень до існуючих положень;
- організаційно-методичне забезпечення звітно-виборної компанії в Профспілці;
- визначення позиції і тактики спільних дій організаційних ланок на період виборів Президента, народних депутатів України та органів місцевого самоврядування;
- входження Профспілки до міжнародних профспілкових об”єднань, організацій або укладення з ними угод (договорів), розгляд питань міжнародного співробітництва;
- інші питання організаційної роботи Профспілки.

2)Комісія з питань захисту економічних інтересів членів Профспілки –

- соціальне партнерство, договірне регулювання соціально-трудових відносин;

- формування проекту і аналіз виконання Галузевих угод, підготовка пропозицій щодо колективних договорів;
- колективні трудові спори та конфлікти;
- політика оплати та нормування праці;
- ринок праці та політика зайнятості;
- бюджетна політика та політика оподаткування;
- експертна оцінка відповідних законів і нормативних актів України.

3)Комісія з питань соціального і правового захисту членів Профспілки-

- соціальний захист членів Профспілки в умовах росту цін і тарифів на житлово-комунальні послуги, громадського транспорту, зв’язку, захист прав споживачів;
- загальнообов’язкове державне соціальне страхування та пенсійне забезпечення;
- недержавне добровільне соціальне страхування;
- визначення головних критеріїв рівня життя, прожиткового мінімуму, розмірів основних державних стандартів, співробітництво з цих питань з відповідними державними органами влади і місцевого самоврядування;
- політика доходів населення;
- правова допомога профспілковим організаціям та членам Профспілки;
- аналіз стану роботи профорганізацій з громадського контролю за додержанням законодавства про працю;
- участь в аналізі проектів законів і нормативних актів держави, внесення пропозицій до них.

4)Комісія з питань електроенергетики –

- організація зв’язку і координація роботи з Міністерством палива та енергетики України на засадах соціального партнерства;
- розвиток електроенергетичної галузі;
- пропозиції щодо формування та вдосконалення оптового ринку електричної енергії;
- пропозиції щодо впровадження заходів з ефективного використання енергоносіїв;
- бере участь у підготовці пропозицій щодо утворення, реорганізації, ліквідації підприємств та організацій електроенергетичного комплексу, що належать до сфери управління Міністерства.

5)Комісія з питань розвитку вітчизняного виробництва в електротехнічній галузі –
- організація зв’язку і координація роботи з Міністерством промислової політики України на засадах соціального партнерства;
- розвиток конкурентоспроможності національного виробництва;
- захист внутрішнього ринку;
- міжнародна економічна інтеграція, СОТ;
- реструктуризація виробництва;
- інвестиційна політика, держзамовлення;
- приватизація, реприватизація;
- банкрутство, санація;
- антимонопольна політика;
- реформування політики валових витрат, собівартості;
- співпраця з УСПП та іншими об”єднаннями промисловців;
- формування пропозицій до галузевої угоди і колективних договорів, відповідних законів і нормативних актів України.

6)Комісія з питань проблем будівельно-монтажних організацій-

- організація взаємозв”язку і координація роботи з Міністерством палива та енергетики, НАЕК „Енергоатом”, монтажно-будівельними організаціями на засадах соціального партнерства;
- окреслення перспективи існування будівельно-монтажних організацій;
- використання потенціалу існуючих будівельно-монтажних організацій, у т. ч. і в умовах залучення коштів іноземних інвесторів;
- використання баз будівельно-монтажних організацій;
- організаційні взаємовідносини замовника з підрядними організаціями;
- уточнення процедури проведення тендерів з вибору постачальників будівельно-монтажних послуг;
- створення Координаційної ради при Мінпаливенерго з питань діяльності будівельних і монтажних організацій галузі.

7)Комісія з питань культурно-масової, спортивної роботи, оздоровлення та молодіжної політики -

- створення умов для духовного розвитку особистості, задоволення культурних потреб, підвищення загальноосвітнього рівня, організації відпочинку й дозвілля членів Профспілки та їх сімей;
- пропагандистська та практична діяльність , спрямована на формування здорового способу життя;
- організація тематичних культурно-мистецьких заходів, конференцій, свят, фестивалів, спартакіад, спортивних змагань тощо;
- проведення заходів по збереженню культурно-освітніх, спортивних і оздоровчих закладів;
- участь у розробці й реалізації Концепції молодіжної політики Профспілки та її організаційних ланок;
- розробка рекомендацій організаційним ланкам з питань активізації молодіжної політики, посилення соціального захисту молоді;
- узагальнення і поширення досвіду роботи профспілкових організацій серед молоді.

8)Комісія з питань охорони праці –

- участь в опрацюванні загальної стратегії профспілкових дій з питань захисту прав та законних інтересів членів Профспілки у сфері охорони праці;
- аналіз стану умов і безпеки праці, рівня виробничого травматизму, загальної та професійної захворюваності, забезпеченості працюючих санітарно-побутовими приміщеннями, засобами індивідуального і колективного захисту та підготовки відповідних вимог до роботодавців, органів державної влади;
- розробка методичних рекомендацій профспілковим організаціям щодо ефективного виконання ними функцій, покладених на Профспілку законодавством у галузі охорони праці.

9) Комісія з питань фінансової роботи та бюджету –

- пропозиції щодо нормативних внутрішньоспілкових документів з питань фінансового забезпечення і бюджету Профспілки;
- обґрунтування пропозицій і розрахунків щодо перерахування членських внесків на статутну діяльність Профспілки, напрямів витрачання коштів, фінансового наповнення створених фондів соціального захисту.

3.Організація роботи постійних комісій

9.Робота постійної комісії проводиться згідно з планом її роботи.
10.Засідання постійної комісії скликаються в міру необхідності, але не рідше, ніж один раз на рік, і є правомочними, якщо в них бере участь не менше половини загального складу комісії.
11.За підсумками розгляду питань на своїх засіданнях постійні комісії можуть:
- рекомендувати внести питання на розгляд Центрального комітету, Президії ЦК Профспілки, надаючи при цьому проекти рішень та необхідні матеріали;
- робити висновки щодо доцільності або недоцільності прийняття рішень з розглянутих комісією питань.

12.Рішення комісії приймається відкритим голосуванням і вважається прийнятним, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на її засіданні членів.
13.З метою оперативного вирішення необхідних питань постійні комісії можуть приймати рішення шляхом опитування членів комісії з наступною інформацією на черговому засіданні комісії.
14.У разі необхідності постійні комісії можуть вносити пропозиції керівництву Профспілки про залучення до роботи в них працівників виконавчого апарату ЦК Профспілки, а також фахівців для підготовки нормативних, аналітичних та експертних матеріалів.
15.Постійні комісії в межах своїх повноважень і відповідно до функціональної спрямованості здійснюють контроль за виконанням рішень з питань, які розглядалися на їх засіданнях.
16.Постійні комісії можуть запрошувати на свої засідання посадових осіб Профспілки, територіальних і первинних організацій, профспілкових працівників, відповідальних за вирішення питань, які розглядалися на засіданнях.
17.Питання, що відносяться до компетенції декількох постійних комісій, можуть за пропозицією Центрального комітету, Президії ЦК Профспілки або за ініціативою комісій розглядатися на спільних засіданнях комісій.
18.У разі необхідності для забезпечення конкретних напрямів своєї діяльності комісії можуть утворювати підкомісії. Перелік, кількісний склад та повноваження підкомісій визначають комісії.
19.Організація роботи постійної комісії покладається на голову комісії. Голова комісії планує роботу, скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з органами Профспілки, організаційними ланками, організовує роботу щодо реалізації висновків і рекомендацій комісії.
20.У разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин його функції здійснює заступник голови комісії.
21.Члени комісії зобов’язані брати участь у роботі комісії та виконувати рішення комісії.
22.Члени комісії мають право вносити пропозиції до плану роботи комісії, брати участь в обговоренні питань, що розглядаються на засіданні комісії.
23.Протокол засідання комісії підписується головуючим на засіданні.
24.Організаційно-технічне забезпечення роботи постійних комісій та ведення діловодства здійснюється працівниками відповідних структурних підрозділів виконавчого апарату ЦК Профспілки.

 

4.Прикінцеві положення

25.Це Положення набуває чинності з дня його затвердження Центральним комітетом Профспілки.
26.Зміни та доповнення до Положення, а також до складу комісій можуть вноситися Центральним комітетом за поданням Президії ЦК Профспілки, а спільні та нові напрямки роботи можуть розподілятися між комісіями за рішенням Президії ЦК Профспілки.